EMO: İKTİDAR AYRIMCILIK İÇEREN EĞİTİM POLİTİKALARINA DEVAM EDİYOR, HALA!

EMO: İKTİDAR AYRIMCILIK İÇEREN EĞİTİM POLİTİKALARINA DEVAM EDİYOR, HALA!

633
PAYLAŞ

EMO Kadın Komisyonu Milli Eğitim Bakanlığı`nın yönetmelik değişikliğiyle, “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitim yapılmasına” ilişkin ifadeyi kaldırmasına tepki göstermek amacıyla 29 Eylül 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 EMO KADIN KOMİSYONU:

İKTİDAR AYRIMCILIK İÇEREN EĞİTİM POLİTİKALARINA DEVAM EDİYOR, HALA!

Resmi Gazete`de 10 Eylül 2018 günü yayımlanan karar ile “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 7. madde 11. fıkrasında yer alan “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır.” ifadesi yönetmelikten çıkarılmıştır.

Gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı değişikliğin mahkeme kararı gereği yapıldığını, karma eğitimle ilgili düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu`nun 15. maddesinde zaten yer aldığını ve söz konusu yönetmelikte okul türlerine göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığını iddia etmiştir.

Oysaki yürürlükten tamamen kaldırılan yönetmelik metni bu maddedeki belirsizliği netleştirir niteliktedir. 1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu`nun 15. maddesi “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” şeklindedir. Açıkça görülmektedir ki, yönetmelik değişikliği ile okulların karma eğitimden yoksun bırakılması ve imam hatipleşmesi amaçlanmıştır.

Ortaöğretime Geçiş Sistemi`nde çok sayıda öğrencinin kontenjan yetersizliği nedeniyle istediği okula yerleşemediği, çocuklarımızın ısrarla imam hatip liselerine yerleştirilmek istendiği bilinmektedir. Bu kurumlar iktidarın gerici ve kindar nesil yetiştirme politikalarının uygulama araçları haline gelmiştir.

Toplumsal barışın temeli, bilimsel dayanaklar üzerine inşa edilen bir karma eğitim politikasıdır. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, dünya üzerinde en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesi olan Çocuk Hakları Sözleşmesi`ni 2 Ekim 1995`ten beri uygulamaktadır. Sözleşmenin 28. maddesi gereği;

•          “Her çocuk eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur.”

Bu nedenle devlet, çocukların eğitim haklarını güvence altına almalı ve her çocuğa temel insan haklarına uygun eğitimi sağlamalıdır. Hal böyle iken, iktidar kız çocuklarının yaşamlarını ellerinden almaya ve onları kendi düzenine gönüllü köle olarak yetiştirmeye çalışmaktadır.

Toplumsal cinsiyet rolleri arasında gerçek bir denge kurulmasının aracı olan eğitim, iktidar tarafından akşamdan sabaha değişen politikalarla şekillendirilmektedir. Bilimsel, eşit ve parasız eğitime erişim olanakları neredeyse tamamen kısıtlanmıştır. Eğitim alma olanağı bulan taraflar arasındaki uzlaşıyı bozacak sosyal politikalar da hayata geçirilmiştir. Bütün bunların sonucu olarak kadına, çocuğa, hayvana yönelik hak ihlalleri; şiddet, tecavüz ve cinayetlerin önü alınamamaktadır.

Eğitim sisteminde özellikle kız çocukları aleyhine yapılan değişiklikler neticesinde her yıl yüz binlerce kız çocuğu eğitim hayatını yarıda bırakmaktadır. Kız çocuklarını; eğitimsiz, mesleği olmayan, ekonomik olarak başkalarına bağımlı ve hiçbir düşünsel özgürlüğü olmayan bireyler haline getirmek isteyen bu düzenin karşısındayız. Kız ve oğlan çocukların ayrı ayrı okullarda eğitim görmesi toplumsal cinsiyetle ilgili eşitsizlik yaratan çarpık algı ve anlayışların derinleşmesine yol açacaktır. İktidar tarafından bu çocuklarımız için üretilen alternatif yaşam modeli, onları erken yaşta evlenip çocuk doğurmaya zorlamakta, eve hapsedip erkeklerin ve erkek egemen sistemin kölesi haline getirmektedir.

Karma eğitim; kız ve oğlan çocukları için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dönüştürücü eşitlikten yararlanmaya ilişkin bir haktır.

Karma eğitim; medeni bir toplumda yaşamanın, toplumsal barışın, toplum hayatına katkıda bulunmanın teminatı olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin vazgeçilmezidir.

Çocuklarımızın eğitim ve yaşam haklarının takipçisi olacağız!

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KADIN KOMİSYONU
29 Eylül 2018